Teenused

Palvelut

Advokaadibüroo Laus & Partnerid õigusabi tugineb advokaatide põhjalikel erialateadmistel, kõrgel kutse-eetikal ja heal meeskonnatööl. Pakume oma klientidele õiguslikke terviklahendusi ning leiame iga kliendi jaoks parima võimaliku lahenduse ka kõige keerukamas olukorras.

Õigusabi osutamine võlaõiguses, eriti lepinguõiguses, moodustab olulise osa meie tegevusest. Koostame erinevaid kohaliku ja rahvusvahelise õigusega seotud lepinguid, esindame kliente lepingute sõlmimisel, täitmisel ning lepingutest tulenevate vaidluste lahendamisel.

Meil on pikaajaline kogemus klientide nõustamisel kinnisvaratehingute vallas. Osutame õigusabi kõigis küsimustes, mis tekivad maa ja sellel asuvate ehitiste ostmisel, liisimisel, kinnisasjadele hüpoteegi, hoonestusõiguse ja servituutide seadmisel ning ehitamisel. Nõustame kliente kinnisvaratehingute tegemisel, suhtlemisel notarite, kinnistusregistri ja kohalike omavalitsustega ning asjaajamise käigus tekkivate kohtueelsete ja kohtulike vaidluste lahendamisel.

Nõustame kliente äriühingute asutamisel, jagunemisel, ühinemisel ja likvideerimisel, samuti äriühingu osade ja aktsiate omandamisel ja müümisel, ning valmistame ette vajalikke lepinguid ja muid dokumente. Soovitame äritegevuseks sobiva struktuuri, konsulteerime kliente äriplaanide koostamisel, finantseerimisvõimaluste ja investorite leidmisel. Nõustame kapitali suurendamise ja vähendamise, aktsiate ülevõtmise, dividendide väljamaksmise ning aktsionäride vaheliste lepingutega seotud küsimustes.

Meie advokaatidel on nõustamiskogemused seoses investeeringute paigutamisega välisriikidesse, sealhulgas lepingute ettevalmistamisega, mis tagavad investeeringu kaitse sihtmaal, tagatised väljumiseks investeeringust ning stabiilsed suhted aktsionäride vahel.

Oleme osalenud äriühingu IPO (initial public offering) ettevalmistamisel ja läbiviimisel, mille tulemusel noteeriti äriühingu väärtpaberid (GDR) Londoni ja New Yorgi börsidele.

Meie büroo advokaadid osutavad regulaarselt õigusabi saneerimise ja pankroti küsimustes nii võlgnikele kui ka võlausaldajatele. Osaleme saneerimis- ja pankrotimenetluste ettevalmistamisel ja läbiviimisel ning esindame kliente kohtus ja kohtuväliselt.

Advokaadibüroo Laus & Partnerid õigusabi tugineb advokaatide põhjalikel erialateadmistel, kõrgel kutse-eetikal ja heal meeskonnatööl. Pakume oma klientidele õiguslikke terviklahendusi ning leiame iga kliendi jaoks parima võimaliku lahenduse ka kõige keerukamas olukorras.

Advokaadibüroo on aastaid edukalt esindanud kliente maksuvaidlustes. Nõustame kliente riiklike ja kohalike maksude alal ning piiriülestes maksuküsimustes. Analüüsime maksuhalduri maksuotsuseid ja haldusakte ning esindame kliente halduskohtus.

Koostame intellektuaalse omandiga seonduvaid lepinguid, sealhulgas erinevaid litsentsilepinguid ja lepinguid tarkvara loomiseks. Kaitseme klientide huve kohtus autoriõiguste, kaubamärkide, patentide, kasulike mudelite ja muu intellektuaalse omandiga seotud vaidlustes.

Kõik meie büroo advokaadid esindavad kliente kohtu-, vahekohtu- ning täitemenetluses. Advokaadibüroo Laus & Partnerid advokaadid on kantud Eesti Advokatuuri lepitajate nimekirja.

Meie advokaadid on korduvalt tegutsenud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu kohtunikena.

Nõustame tööandjaid ja töötajaid ning esindame neid kohtutes ja töövaidluskomisjonides.

Vandeadvokaat Madis Kiisa on valitud tööandjate esindajana töövaidluskomisjoni liikmeks.

Meie advokaadid osutavad õigusabi majandusalaste süütegude menetlustes (sealhulgas maksu-, maksejõuetus- ja konkurentsisüütegude menetlustes). Samuti nõustame ja esindame kliente rahapesu kahtlusega seotud haldus- või kriminaalmenetluses nii Rahapesu Andmebüroos kui kohtus.

Meie advokaatidel on pikaajaline kogemus keskkonnaõiguse vallas. Olles spetsialiseerunud jäätmemajanduse küsimustele, oleme koostanud korraldatud jäätmeveoga seotud näidisdokumentide paketi kohalikele omavalitsustele, nõustanud kohalikke omavalitsusi ja nende liite korraldatud jäätmeveoga seotud küsimustes ning koostanud mitmete jäätmemajandusega seotud seadusemuudatuste algtekste ja põhjendusi. Samuti on meil ulatuslik nõustamiskogemus probleemtoodete ja pakendite vallas: oleme aidanud üles ehitada ühe tootjavastutusorganisatsiooni ning nõustanud tootjavastutus- ja pakendiorganisatsioone.

Meie büroo advokaadid osutavad õigusabi konkurentsiõiguse vallas. Oleme nõustanud ja esindanud kliente konkurentsiolukorra analüüsi, keelatud kokkulepete, turgu valitseva seisundi ning kõlvatu konkurentsi osutamisega seotud küsimustes.

Nõustame riigihangete korraldajaid hanketeadete ja muude hankedokumentide ettevalmistamisel ning erinevat liiki hankemenetluste läbiviimisel. Osutame hangetel osalejatele õigusabi hankedokumentide õiguslikul analüüsimisel, valmistame ette riigihangete vaidlustusi, esindame kliente riigihangete vaidlustuskomisjonis ja vajadusel edasises halduskohtumenetluses.

Perekonnaõiguse valdkonnas oleme spetsialiseerunud eelkõige ühisvara jagamise, põlvnemise tuvastamise ning lastesse puutuvate vaidluste lahendamisele. Meil on siseriiklike vaidluste kõrval ka suur kogemus riigi piire ületavate vaidluste lahendamisel, muuhulgas lapse vargusega seonduvates asjades.

Nõustame kliente ka pärimisega seonduvates küsimustes ning esindame neid pärandvara jagamisel tekkinud vaidlustes.

Vandeadvokaat Ene Mõtte on liitunud Eesti Advokatuuri ja MTÜ Lastekaitse Liidu poolt korraldatava heategevusliku nõustamisprojektiga „Hea nõu lastega peredele“, mille raames advokaadid nõustavad perekonnaõiguse vallas abivajajaid.

Lisainfot projekti kohta saab Advokatuuri kodulehelt

Palvelut

Laus & Partners tarjoaa lainopillisia neuvoja jotka perustuvat asianajajien vahvaan erityisosaamiseen noudattaen korkeaa ammattietiikkaa ja vankkaa tiimityöskentelyä. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia ratkaisuja sekä pystymme tarjoamaan jokaiselle asiakkaalle parhaimman mahdollisen ratkaisun myös haastavimmissa tilanteissa.

Tarjoamme sopimusoikeudellista osaamista kattavalla kokemuksella. Laadimme sopimuksia niin paikallisen kuin kansainvälisen oikeuden saralta sekä neuvomme ja edustamme asiakkaitamme sopimusneuvotteluissa alusta loppuun. Velvoiteoikeus kokonaisuudessaan on osa ydinosaamistamme.

Meillä on vahva kokemus kiinteistökauppojen solmimisesta ja meiltä löytyy kattavaa osaamista esimerkiksi sijoitusasunnon hankkimista koskevista kysymyksistä Tallinnasta tai muualta Virosta.

Tarjoamme asiakkaillemme neuvontaa yritysten perustamisessa, jakamisessa, fuusioissa sekä toiminnan päättämisessä, samoin osuuksien ja osakkeiden kaupassa ja niihin liittyvissä sopimuksissa.

Asianajajillamme on osaamista sekä kokemusta yritysten perustamisesta ja siirtämisestä ulkomaille, sekä asiakkaan ja yrityksen varallisuuden turvaamisesta ulkomaille siirryttäessä.

Toimistomme asianajajat konsultoivat asiakkaitamme yrityssaneerauksissa ja konkurssikysymyksissä, niin velallisina kuin velkojinakin. Valmistelemme tarvittaessa yrityssaneeraukset ja konkurssihakemukset ja viemme ne päätökseen asti.

Tarjoamme asiakkaillemme kaikenkattavat ratkaisut rakentamiseen sekä urakointiin liittyvissä kysymyksissä.

Olemme vuosien kokemuksella neuvoneet asiakkaitamme menestyksekkäästi vero-oikeutta koskevissa kysymyksissä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Valmistelemme esim. lisenssisopimuksia ja turvaamme asiakkaidemme oikeudet tekijänoikeuksien, kauppamerkkien, patenttien, hyötymallien sekä muun IPR:n osalta.

Kaikki asianajajamme edustavat tarvittaessa asiakkaitamme oikeudenkäynneissä, välimiesmenettelyssä sekä esimerkiksi täytäntöönpanoa koskevissa asioissa. Asianajamme kuuluvat myös Viron asianajajaliiton ylläpitämään listaan sovittelijoista.

Neuvomme työnantajia ja työntekijöitä sekä edustamme asiakkaitamme tuomioistuimissa ja työriitoja koskevissa istunnoissa.

Vanhempi asianajajamme Madis Kiisa on valittu edustamaan työnantajia Viron työriitakomissioon.

Asianajajamme auttavat tarvittaessa asiakkaita talousrikoksia koskevissa oikeustapauksissa. Neuvomme ja edustamme asiakkaita myös rahanpesua koskevissa epäilyissä.

Asianajajillamme on pitkä kokemus ympäristöoikeutta koskevista kysymyksistä, jätehuollon sekä kierrätyksen ollen erikoisalaamme.

Olemme menestyksellisesti neuvoneet ja edustaneet asiakkaita kilpailua koskevissa kysymyksissä sekä markkina-aseman väärinkäyttöä koskevissa tapauksissa.

Avustamme kaikissa hankeoikeutta koskevissa kysymyksissä.

Olemme erikoistuneet perheoikeudessa ennen kaikkea omaisuuden ositukseen sekä lapsia koskevien riitojen ratkaisuun. Kokemuksemme eivät rajoitu vain Viron sisäisiin tapauksiin, vaan meillä on kokemusta esimerkiksi lapsikaappauksien selvittämisestä.