Vaidlus puudutas pärandvara müügitulu maksuvabastuse kohaldamise võimalusi. Lahend on oluline, kuna viidatud lahendini olid nii Rahandusministeerium kui ka Maksu-ja Tolliamet kindlal seisukohal, et omandireformi käigus saadud vara müük pärija poolt saab olla pärijale maksuvaba vaid juhul, kui tegemist on maatükiga, millel ei asu eluruumi.

Asjaolud. Pärandajale kui omandireformi käigus õigustatud subjektile tagastati 1997.aastal maaüksus, mis koosnes kahest maatükist, millest ühel olid hooned (elumaja-laut, tuulekoda ja kaks kuuri) ja mis kuulusid pärandaja abikaasale. Maaüksusus kanti kinnistusraamatusse 1998.aastal ning kinnistu omanikuks märgiti pärandaja. Pärimise tulemusel sai maksumaksja 2006.aastal nimetatud kinnistust ½ omanikuks, mille müüs 2013.aastal. Maksuhaldur leidis, et kuna pärija võõrandas hoonestatud, sh eluruumiga kinnistu, siis ei saa kohalduda TuMS § 15 lg 4 p-s 5 sätestatud maksuvabastus ning TuMS § 15 lg 5 p-s 2 sätestatud maksuvabastust ei saa kohaldada põhjusel, et see on isiklik õigus, mis ei saa laieneda pärijale. Nimetatud põhjendustel nõudis maksuhaldur tulumaksu tasumist pärandaja müügitulult. Pärija esitas kaebuse halduskohtusse ning see rahuldati. Maksuhaldur esitas halduskohtu otsusele apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus rahuldas. Pärija vaidlustas ringkonnakohtu otsuse Riigikohtus, kes kaebuse rahuldas.

Riigikohtu seisukohad.

  1. Riigikohus selgitas, et kuigi nii TuMS § 15 lg 4 p 5 kui ka sama paragrahvi lg 5 p 2 kohaldamise ühiseks eelduseks on omandireformi käigus tagastatud maa võõrandamine, erinevad need sätted võõrandatava eseme täpsema määratlemise poolest. TuMS § 15 lg 4 p 5 maksuvabastust saab kohaldada juhul, kui omandireformi käigus tagastatud maal ehk kinnistul asuvad muud hooned, kui seda on eluruum. TuMS § 15 lg 5 p 2 nimetatud maksuvabastus kehtib kinnisasja müügil, kui selle oluliseks osaks on eluruum.
  2. Riigikohus selgitas, et tulumaksuvabastuste kehtestamisel oli seadusandjal soov vabastada tulumaksust omandireformi käigus tagastatud vara (esma)võõrandamisest saadud tulu. Kuna pärimise teel ei toimu asja võõrandamist ega soetamist, vaid olemasolev omandisuhe asendub teis(t)e isiku(te)ga, ei ole välistatud omandireformi käigus tagastatud vara pärimisel TuMS § 15 lg 5 p-s 2 nimetatud tulumaksuvabastuse kohaldamine põhjusel, et tegemist ei ole otse pärijale omandireformi käigus tagastatud maa võõrandamisega, sest päritud asja algse omandamise viis ei ole muutunud.
  3. TuMS § 15 lg 4 p-s 5 ja lg 5 p-s 2 sätestatud maksuvabastuse eesmärk on soodustada tehinguid omandireformi käigus tagastatud varaga. Selle eesmärgiga ei oleks kooskõlas tagastatud vara võõrandamise eest saadava müügisumma maksustamine täies ulatuses. Tekiks maksumaksjate ebavõrdne kohtlemine, kui tulumaksuvabastus panna sõltuma sellest, kas pärija on pärinud omandireformi käigus nõudeõiguse või pärast vara tagastamist kinnisasja ning soovib seda müüa. Sellisel juhul oleks nõudeõiguse pärijal eelis, sest ta saaks kasutada õigustatud subjekti asemele vara tagastamise menetlusse astutuna maksuvabastust, kuid võõrandatud varana tagastatud kinnisasja pärija seda ei saaks.
  4. Maksuvabastuse üleminek pärimisel ei ole vastuolus ORAS- mõttega, kuna ORAS-e eesmärk ja kohaldamisala ei ole tulumaksuvabastuse kehtestamine. ORAS näeb ise ette õiguste ülemineku õigusvastaselt võõrandatud vara omanike pärijale.

Riigikohtu 25.05.2018 otsus haldusasjas nr.3-16-903,

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=3-16-903/32

Rohkem infot: advokaat Anu Toomemägi,anu@lauspartners.ee.