Asjaolud. Vaidlus puudutas ehituse töövõtulepingu raames tehtud töö eest tasu saamise nõuet. Tellija (kostja) esitas hagile vastuväite, et ta ei ole saanud kätte talle tähitud kirja ega e-posti teel ehitaja poolt saadetud tööde üleandmise akti ning tehtud tööd on oluliste puudustega ja osaliselt tegemata. Maa- ja ringkonnakohus jätsid hagi rahuldamata ning hageja pöördus Riigikohtusse.

Riigikohtu seisukohad.

  1. Riigikohus kinnitas, et Võlaõigusseaduse (VÕS) § 638 on olemuselt dispositiivne säte, mistõttu võivad pooled omavahel eraldi kokku leppida tingimused, mille täitmisel loetakse töö vastuvõetuks.

Antud juhul oli kokku lepitud, et tööde üleandmise akti esitamisel on tellijale aega viis tööpäeva aega see allkirjastada või esitada sellele motiveeritud vastuväited. Lepingule kohaldus samuti ETÜ 2005 p 148, mille järgi, kui tellija ei ole viie tööpäeva jooksul tehtud tööde akti saamisest arvates tagastanud töövõtjale tehtud tööde aktseptitud akti või teatanud kirjalikult aktseptimisest või esitanud aktseptimisest keeldumise põhjendust, loetakse tehtud tööde akt tellija poolt aktseptituks. Seega kinnitas Riigikohus, et pooled on vabad kokku leppima tingimustes, mil loetakse töö tellija poolt vastu võetuks sõltumata tööde üleandmise akti allkirjastamisest tellija poolt.

  1. Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt on tahteavaldus tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 68 lõike 1 mõttes, mis muutub kehtivaks selle kättesaamisega TsÜS § 69 lõike 1 järgi. Sellest tulenevalt ei piisa tööde tegemise ja üleandmise käigus tellijale tööde üleandmise akti saatmisest, vaid ehitusettevõtja peab vaidluse korral olema valmis tõendama akti tellijale üleandmist.
  2. Kuna tahteavaldusi on võimalik kätte toimetada ka kohtumenetluses, siis, kui tööde üleandmise akt on lisatud hagiavaldusele, mis on kostjale kätte toimetatud, loetakse tööde üleandmise akt kätte saaduks hiljemalt hagiavalduse kättesaamisest. Tööde üleandmist ei takista ainuüksi see, et üleandmise-vastuvõtmise akt on esitatud oluliselt pärast tööde valmimist.

Riigikohtu 18.04.2018 otsus tsiviilasjas nr. 2-14-61484, https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-14-61484/71

Rohkem infot: vandeadvokaat Janek Väli, janek@lauspartners.ee.