Jäätmekäitleja jättis täitmata jäätmeloast tulenevad kohustused vanarehvide käitlemisel. Keskkonnainspektsioon tegi jäätmekäitlejale ettekirjutuse ning kui viimane selle täitmata jättis, asus ettekirjutust sundtäitma mitte üksnes jäätmekäitleja suhtes, vaid ka tootjate ühenduse suhtes, kelle kogumisvõrgustikust kõnealused vanarehvid pärinesid.

Halduskohus ja ringkonnakohus leidsid haldusasjas nr 3-16-1645, et ei tootja ega tootjate ühendus ei vastuta jäätmekäitleja poolt jäätmeloast tulenevate kohustute täitmata jätmise eest. Keskkonnainspektsioon ringkonnakohtu otsust ei vaidlustanud.