Riigikohus rahuldas meie vandeadvokaadi Daniil Savitski kassatsioonkaebuse ning käsitles otsuses põhjalikult digitaalse protokolli koostamise ja kohtuistungi helisalvestamisega seotud küsimusi.

28.10.2019. a tegi Riigikohus otsuse kohtuasjas nr 2-16-122860, millega rahuldas vandeadvokaadi Daniil Savitski poolt koostatud kassatsioonkaebuse ning tühistas varasema ringkonnakohtu lahendi.

Eelnevalt vaidlusele Riigikohtus leidis ringkonnakohus, et asi tuleb tagasi saata maakohtusse, kuna maakohus jättis kohtuistungil protokollimata kahe tunnistaja helisalvestatud ütlused olukorras, kus need sisaldasid asja lahendamiseks olulist teavet ja kus kohus otsuse tegemisel tunnistajate ütlustele ka tugines. Lisaks rikkus maakohus ringkonnakohtu hinnangul menetlusõiguse norme ka sellega, et üks tunnistajatest andis ütlusi vene keeles ja neid ei tõlgitud eesti keelde.

Eelmainitud ringkonnakohtu otsuse peale esitatud kassatsioonkaebuses selgitas Daniil Savitski mh, et ringkonnakohus oleks saanud maakohtu menetluslikud minetused ise kõrvaldada ning asja tagasisaatmisega maakohtusse rikub ringkonnakohus menetlusökonoomika põhimõtet.

Riigikohus viitas varasemale kohtupraktikale, mille kohaselt menetlusökonoomia põhimõttest (TsMS § 2) lähtudes peab ringkonnakohus esmajoones püüdma asja ise lahendada ning üksnes erandina saatma asja maakohtule uueks läbivaatamiseks. Riigikohus asus seisukohale, et kõnealuses asjas oleks ringkonnakohus saanud maakohtu menetlusõiguse normi rikkumise kõrvaldada ise tunnistajate ärakuulamise teel.

Veel juhtis Riigikohus lahendis tähelepanu, et ka olukorras, kus kohus salvestab tunnistajate, ekspertide ja menetlusosaliste ütlused, tuleb protokollida salvestise põhisisu alati, kui ütlustega soovitakse tõendada asjaolusid, millest asja lahendamine olulisel määral sõltub. Samuti selgitas Riigikohus, et isegi kõigi menetlusosaliste nõusolekul on tunnistaja ütluste andmine võõrkeeles ilma tõlketa oluline menetlusnormi rikkumine. Kolleegiumi hinnangul saab tunnistaja ütluste eestikeelse tõlke puudumise üldjuhul kõrvaldada üksnes tunnistaja uue ärakuulamise teel.

Riigikohtu otsus on kätte saadav siit.