20.03.2020 võttis Vabariigi Valitsus vastu määruse, mille alusel on tööandjal, kelle tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud, võimalik taotleda töötasu hüvitist. Tegevuse märkimisväärseks häireks loetakse olukorda, kus on täidetud vähemalt 2 järgnevatest tingimustest:

 • tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;
 • tööandjal ei ole vähemalt 30 protsendile töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda (töölepingu seadus (TLS) § 35);
 • tööandja on vähemalt 30 protsendil töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30 protsenti või alampalgani (TLS § 37).

Tööandja peab vastama eelmainitud tingimustele vastava kuu seisuga, mille eest töötasu hüvitist taotletakse. Tööandja saab töötasu hüvitist taotleda iga töölepingu alusel töötava töötaja eest kahel kuul perioodil märts-mai 2020. a. See tähendab seda, et kui tööandja palgal on näiteks 3 töötajat (A, B ja C), siis ei pea tööandja kõigile neile hüvitist taotlema ühel ajal ja võib seda teha ka järgnevalt:

 • A-le märtsi ja aprilli eest;
 • B-le aprilli ja mai eest;
 • C-le märtsi ja mai eest.

Töötasu hüvitise suuruseks on 70% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust, kuid mitte üle 1000 euro. Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et tegemist on brutotasuga, ehk summast arvestatakse maha tööjõumaksud. Töötasu hüvitist käsitletakse tööandja makstud töötasuna, mille töötukassa maksab tööandja asemel.

Enne töötasu hüvitamise taotluse esitamist peab tööandja olema töötajale välja maksnud vähemalt 150 eurot!

Kuigi taotluse teeb tööandja, siis hüvitis makstakse otse töötajale. Alates 06.04.2020. a on tööandjal võimalik läbi e-töötukassa esitada taotlus märtsikuu töötasu hüvitamiseks SIIT. Aprilli töötasu hüvitamist saab samal platvormil esitada alates 1. maist ja mai töötasu vastavalt alates 1. juunist.

Tööandjad peavad aga meeles pidama, et töölepingu sätted kehtivad edasi, ehk töötajal peab palgapäevaks kogu töötasu olema laekunud. Töötukassa menetleb taotluseid kuni 5 tööpäeva. Kui töölepingus kokkulepitud palgapäev on järgneva kuu 1. kuupäev, siis tasuks töötajaga eraldi kokku leppida selles, et vastavatel kuudel lükatakse palgapäev edasi näiteks järgneva kuu kümnendale kuupäevale.

Kui töötasu hüvitist soovitakse taotleda 2020. a aprilli eest ja palgapäev on 10. mail, siis on tööandjal kõige mõistlikum ja lihtsam käituda järgnevalt:

 • mail maksab tööandja töötajale 150 eurot töötasu ja pärast töötasu väljamaksmist esitab koheselt taotluse töötukassale töötasu hüvitise saamiseks.
 • Töötukassa menetleb taotlust võimalikult kiiresti ja ütleme, et teeb taotluse rahuldamise otsuse 4. mail, saadab vastava teatise nii tööandjale kui töötajale ja maksab välja enda osa töötaja töötasust. Teatises on välja toodud mh täpne summa mille töötukassa hüvitab.
 • Töötukassalt tulnud teate põhjal on nüüd tööandjal kuni tegeliku palgapäevani aega tasuda töötajale vajadusel puudu olev summa. Näiteks kui töötaja töötasu on olnud läbi aastate 1000 eurot (bruto) ja tema töötasu ei ole alandatud, siis maksis tööandja talle 1. mail 150 eurot, töötukassa tasus 4. mail 700 eurot ja nüüd on tööandjal aega kuni 10. maini tasuda puuduolevad (1000 – 700 – 150) 150 eurot.

Lisaks eelnevale on tööandjana oluline meeles pidada, et:

 • Töötasu tuleb taotleda iga kuu eest eraldi. See tähendab, et kui tööandja soovib töötasu hüvitist taotleda aprilli ja mai kuu eest, siis peab ta 2 vastavat taotlust esitama (ühe alates 1. maist ja teise alates 1. juunist).
 • Kui tööandja lõpetab töösuhte töötajaga koondamise tõttu samal kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse või sellele järgneval kuul, peab ta hüvitise töötukassale tagasi maksma. Tagasi tuleb hüvitis maksata ainult juhul, kui tööleping lõpetatakse koondamise tõttu, muul põhjusel (näiteks töötajast tuleneval põhjusel) töölepingu lõppemisel hüvitist tagasi maksma ei pea.

Vabariigi Valitses määrus on kätte saadav SIIT.

Kirjalik juhis töötasu hüvitise taotluse täitmiseks asub SIIN.