Teenused

Advokaadibüroo Laus & Partnerid õigusabi tugineb advokaatide põhjalikel erialateadmistel, kõrgel kutse-eetikal ja heal meeskonnatööl. Pakume oma klientidele õiguslikke terviklahendusi ning leiame iga kliendi jaoks parima võimaliku lahenduse ka kõige keerukamas olukorras.

E-residentsus on riigi poolt Eesti mitte-residentidele antud turvaline digitaalne identiteet, mille abil saavad mitte-residendid igal pool maailmas ligipääsu Eesti e-teenustele. E-residendid saavad omale mikrokiibiga ID-kaardi, mis sisaldab autentimissertifikaati ja digitaalallkirjade sertifikaati ning ID-kaardi lugeja. Digitaalne autentimine võimaldab kasutajale ligipääsu erinevatele e-teenustele ja võimaldab kasutajal sisse logida veebiportaalidesse mis seda tüüpi autentimist tunnistavad.

E-teenused sisaldavad järgmiseid veebiteenuseid:

 • dokumentide allkirjastamist;
 • krüpteeritud dokumentide vahetamist;
 • ettevõtete loomist ja muudatuste tegemist Äriregistris;
 • ligipääsu maakatastrile;
 • turvaliste pangaülekannete tegemist;
 • maksude deklareerimist.

Meil on klientide abistamise kogemus ja saame teid aidata järgnevas:

 • e-residendiks saamisel (e-residentsuse taotlemisel);
 • ettevõtete asutamisel Eestis;
 • kinnisvara omandamisel Eestis.

Me võime pakkuda konsultatsiooni e-residentususe eeliste ja võimaluste kohta.

Abistame Eestis elamisloa taotlemiseks vajalike dokumentide ja muude immigratsiooni puudutavate dokumentide vormistamisel.

Elamisluba võib olla tähtajaline või pikaajaline. 

Välismaalane, kes ei ole Euroopa Liidu kodanik, saab taotleda tähtajalist elamisluba:

 • Abikaasa juurde
 • Lähedase sugulase juurde
 • Püsivalt Eestisse elama asumiseks
 • Õppimiseks
 • Töötamiseks
 • Ettevõtluseks
 • Kriminaalmenetluses osalemiseks

Välismaalane, kes ei ole Euroopa Liidu kodanik, saab taotleda pikaajalise elaniku elamisluba kui:

 • ta on elanud Eestis püsivalt viis aastat tähtajalise elamisloa alusel vahetult enne pikaajalise elaniku elamisloataotluse esitamist;
 • tal on kehtiv tähtajaline elamisluba;
 • ta elukohaandmed on kantud Eesti Rahvasikuregistrisse;
 • tal on püsiv legaalne sissetulek Eestis äraelamiseks;
 • tal on olemas ravikindlustus (Eesti haigekassa);
 • ta on täitnud integratsiooninõude, osates eesti keelt vähemalt keeleseaduses sätestatud B1-tasemel või sellele vastaval tasemel.

Nõustame kliente immigratsiooniõiguse alastes küsimustes ja abistame vajalike dokumentide esitamisel. Esindame kliente riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustes ning kohtutes. 

Abistame Eestis elamisloa taotlemiseks vajalike dokumentide ja muude immigratsiooni puudutavate dokumentide vormistamisel.

Koostame intellektuaalse omandiga seonduvaid lepinguid, sealhulgas erinevaid litsentsilepinguid ja lepinguid tarkvara loomiseks. Kaitseme klientide huve kohtus autoriõiguste, kaubamärkide, patentide, kasulike mudelite ja muu intellektuaalse omandiga seotud vaidlustes.

Professionaalse ja kvaliteetse õigusabi osutamine IT õiguses on meie büroos olnud pikka aega üheks prioriteediks. Arvestades probleemistikku mida IT õigus hõlmab, mainime vaid mõned tähtsamad valdkonnad, milles me oleme kliente edukalt nõustanud.

E-lahendustega seotud õigusküsimused:

 • e-residentsus; 
 • erinevad e-teenusted ja nendega seotud eelised/probleemid; 
 • äriühingute registreerimine Eestis koos kõigi vajalike litsentside muretsemisega (finants-, krüpto-, ja muud tehnilised litsentsid);

Õigusabi seoses erinevate digitaalsete tehnoloogiate rakendamisega: 

 • andmekaitse reform (GDPR); 
 • krüptovarad (e-raha, ICO, STO, ETO, väärtpaberid ja muud uued finantsinstrumendid); 
 • idufirmade (start-up) investeeringud; 
 • tech äriühingute IPO; 
 • tehisintellekt; 
 • küberturvalisus.

Meie advokaadid osutavad õigusabi majandusalaste süütegude menetlustes (sealhulgas maksu-, maksejõuetus- ja konkurentsisüütegude menetlustes). Samuti nõustame ja esindame kliente rahapesu kahtlusega seotud haldus- või kriminaalmenetluses nii Rahapesu Andmebüroos kui kohtus.

Meie advokaatidel on pikaajaline kogemus keskkonnaõiguse vallas. Olles spetsialiseerunud jäätmemajanduse küsimustele, oleme koostanud korraldatud jäätmeveoga seotud näidisdokumentide paketi kohalikele omavalitsustele, nõustanud kohalikke omavalitsusi ja nende liite korraldatud jäätmeveoga seotud küsimustes ning koostanud mitmete jäätmemajandusega seotud seadusemuudatuste algtekste ja põhjendusi. Samuti on meil ulatuslik nõustamiskogemus probleemtoodete ja pakendite vallas: oleme aidanud üles ehitada ühe tootjavastutusorganisatsiooni ning nõustanud tootjavastutus- ja pakendiorganisatsioone.

Kõik meie büroo advokaadid esindavad kliente kohtu-, vahekohtu- ning täitemenetluses. Advokaadibüroo Laus & Partnerid advokaadid on kantud Eesti Advokatuuri lepitajate nimekirja.

Meie advokaadid on korduvalt tegutsenud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu kohtunikena.

Meie büroo advokaadid osutavad õigusabi konkurentsiõiguse vallas. Oleme nõustanud ja esindanud kliente konkurentsiolukorra analüüsi, keelatud kokkulepete, turgu valitseva seisundi ning kõlvatu konkurentsi osutamisega seotud küsimustes.

Meie büroost saate kvaliteetse abi krüptovaradega (e-raha, ICO, STO, ETO, väärtpaberid ja muud uued finantsinstrumendid) seotud probleemidele.

Meie büroo advokaadid osutavad regulaarselt õigusabi saneerimise ja pankroti küsimustes nii võlgnikele kui ka võlausaldajatele. Osaleme saneerimis- ja pankrotimenetluste ettevalmistamisel ja läbiviimisel ning esindame kliente kohtus ja kohtuväliselt.

Advokaadibüroo on aastaid edukalt esindanud kliente maksuvaidlustes. Nõustame kliente riiklike ja kohalike maksude alal ning piiriülestes maksuküsimustes. Analüüsime maksuhalduri maksuotsuseid ja haldusakte ning esindame kliente halduskohtus.

Perekonnaõiguse valdkonnas oleme spetsialiseerunud eelkõige ühisvara jagamise, põlvnemise tuvastamise ning lastesse puutuvate vaidluste lahendamisele. Meil on siseriiklike vaidluste kõrval ka suur kogemus riigi piire ületavate vaidluste lahendamisel, muuhulgas lapse vargusega seonduvates asjades.

Nõustame kliente ka pärimisega seonduvates küsimustes ning esindame neid pärandvara jagamisel tekkinud vaidlustes.

 

Advokaadibüroo Laus & Partnerid õigusabi tugineb advokaatide põhjalikel erialateadmistel, kõrgel kutse-eetikal ja heal meeskonnatööl. Pakume oma klientidele õiguslikke terviklahendusi ning leiame iga kliendi jaoks parima võimaliku lahenduse ka kõige keerukamas olukorras.

Nõustame riigihangete korraldajaid hanketeadete ja muude hankedokumentide ettevalmistamisel ning erinevat liiki hankemenetluste läbiviimisel. Osutame hangetel osalejatele õigusabi hankedokumentide õiguslikul analüüsimisel, valmistame ette riigihangete vaidlustusi, esindame kliente riigihangete vaidlustuskomisjonis ja vajadusel edasises halduskohtumenetluses.

Nõustame tööandjaid ja töötajaid ning esindame neid kohtutes ja töövaidluskomisjonides.

Vandeadvokaat Madis Kiisa on valitud tööandjate esindajana töövaidluskomisjoni liikmeks.

Õigusabi osutamine võlaõiguses, eriti lepinguõiguses, moodustab olulise osa meie tegevusest. Koostame erinevaid kohaliku ja rahvusvahelise õigusega seotud lepinguid, esindame kliente lepingute sõlmimisel, täitmisel ning lepingutest tulenevate vaidluste lahendamisel.

Meil on pikaajaline kogemus klientide nõustamisel kinnisvaratehingute vallas. Osutame õigusabi kõigis küsimustes, mis tekivad maa ja sellel asuvate ehitiste ostmisel, liisimisel, kinnisasjadele hüpoteegi, hoonestusõiguse ja servituutide seadmisel ning ehitamisel. Nõustame kliente kinnisvaratehingute tegemisel, suhtlemisel notarite, kinnistusregistri ja kohalike omavalitsustega ning asjaajamise käigus tekkivate kohtueelsete ja kohtulike vaidluste lahendamisel.

Nõustame kliente äriühingute asutamisel, jagunemisel, ühinemisel ja likvideerimisel, samuti äriühingu osade ja aktsiate omandamisel ja müümisel, ning valmistame ette vajalikke lepinguid ja muid dokumente. Soovitame äritegevuseks sobiva struktuuri, konsulteerime kliente äriplaanide koostamisel, finantseerimisvõimaluste ja investorite leidmisel. Nõustame kapitali suurendamise ja vähendamise, aktsiate ülevõtmise, dividendide väljamaksmise ning aktsionäride vaheliste lepingutega seotud küsimustes.

Meie advokaatidel on nõustamiskogemused seoses investeeringute paigutamisega välisriikidesse, sealhulgas lepingute ettevalmistamisega, mis tagavad investeeringu kaitse sihtmaal, tagatised väljumiseks investeeringust ning stabiilsed suhted aktsionäride vahel.

Oleme osalenud äriühingu IPO (initial public offering) ettevalmistamisel ja läbiviimisel, mille tulemusel noteeriti äriühingu väärtpaberid (GDR) Londoni ja New Yorgi börsidele.