Teenused

Advokaadibüroo Laus & Partnerid õigusabi tugineb advokaatide põhjalikel erialateadmistel, kõrgel kutse-eetikal ja heal meeskonnatööl. Pakume oma klientidele õiguslikke terviklahendusi ning leiame iga kliendi jaoks parima võimaliku lahenduse ka kõige keerukamas olukorras.

Õigusabi osutamine võlaõiguses, eriti lepinguõiguses, moodustab olulise osa meie tegevusest. Koostame erinevaid kohaliku ja rahvusvahelise õigusega seotud lepinguid, esindame kliente lepingute sõlmimisel, täitmisel ning lepingutest tulenevate vaidluste lahendamisel.

Meil on pikaajaline kogemus klientide nõustamisel kinnisvaratehingute vallas. Osutame õigusabi kõigis küsimustes, mis tekivad maa ja sellel asuvate ehitiste ostmisel, liisimisel, kinnisasjadele hüpoteegi, hoonestusõiguse ja servituutide seadmisel ning ehitamisel. Nõustame kliente kinnisvaratehingute tegemisel, suhtlemisel notarite, kinnistusregistri ja kohalike omavalitsustega ning asjaajamise käigus tekkivate kohtueelsete ja kohtulike vaidluste lahendamisel.

Nõustame kliente äriühingute asutamisel, jagunemisel, ühinemisel ja likvideerimisel, samuti äriühingu osade ja aktsiate omandamisel ja müümisel, ning valmistame ette vajalikke lepinguid ja muid dokumente. Soovitame äritegevuseks sobiva struktuuri, konsulteerime kliente äriplaanide koostamisel, finantseerimisvõimaluste ja investorite leidmisel. Nõustame kapitali suurendamise ja vähendamise, aktsiate ülevõtmise, dividendide väljamaksmise ning aktsionäride vaheliste lepingutega seotud küsimustes.

Meie advokaatidel on nõustamiskogemused seoses investeeringute paigutamisega välisriikidesse, sealhulgas lepingute ettevalmistamisega, mis tagavad investeeringu kaitse sihtmaal, tagatised väljumiseks investeeringust ning stabiilsed suhted aktsionäride vahel.

Oleme osalenud äriühingu IPO (initial public offering) ettevalmistamisel ja läbiviimisel, mille tulemusel noteeriti äriühingu väärtpaberid (GDR) Londoni ja New Yorgi börsidele.

Meie büroo advokaadid osutavad regulaarselt õigusabi saneerimise ja pankroti küsimustes nii võlgnikele kui ka võlausaldajatele. Osaleme saneerimis- ja pankrotimenetluste ettevalmistamisel ja läbiviimisel ning esindame kliente kohtus ja kohtuväliselt.

Advokaadibüroo Laus & Partnerid õigusabi tugineb advokaatide põhjalikel erialateadmistel, kõrgel kutse-eetikal ja heal meeskonnatööl. Pakume oma klientidele õiguslikke terviklahendusi ning leiame iga kliendi jaoks parima võimaliku lahenduse ka kõige keerukamas olukorras.

Advokaadibüroo on aastaid edukalt esindanud kliente maksuvaidlustes. Nõustame kliente riiklike ja kohalike maksude alal ning piiriülestes maksuküsimustes. Analüüsime maksuhalduri maksuotsuseid ja haldusakte ning esindame kliente halduskohtus.

Koostame intellektuaalse omandiga seonduvaid lepinguid, sealhulgas erinevaid litsentsilepinguid ja lepinguid tarkvara loomiseks. Kaitseme klientide huve kohtus autoriõiguste, kaubamärkide, patentide, kasulike mudelite ja muu intellektuaalse omandiga seotud vaidlustes.

Kõik meie büroo advokaadid esindavad kliente kohtu-, vahekohtu- ning täitemenetluses. Advokaadibüroo Laus & Partnerid advokaadid on kantud Eesti Advokatuuri lepitajate nimekirja.

Meie advokaadid on korduvalt tegutsenud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu kohtunikena.

Nõustame tööandjaid ja töötajaid ning esindame neid kohtutes ja töövaidluskomisjonides.

Vandeadvokaat Madis Kiisa on valitud tööandjate esindajana töövaidluskomisjoni liikmeks.

Meie advokaadid osutavad õigusabi majandusalaste süütegude menetlustes (sealhulgas maksu-, maksejõuetus- ja konkurentsisüütegude menetlustes). Samuti nõustame ja esindame kliente rahapesu kahtlusega seotud haldus- või kriminaalmenetluses nii Rahapesu Andmebüroos kui kohtus.

Meie advokaatidel on pikaajaline kogemus keskkonnaõiguse vallas. Olles spetsialiseerunud jäätmemajanduse küsimustele, oleme koostanud korraldatud jäätmeveoga seotud näidisdokumentide paketi kohalikele omavalitsustele, nõustanud kohalikke omavalitsusi ja nende liite korraldatud jäätmeveoga seotud küsimustes ning koostanud mitmete jäätmemajandusega seotud seadusemuudatuste algtekste ja põhjendusi. Samuti on meil ulatuslik nõustamiskogemus probleemtoodete ja pakendite vallas: oleme aidanud üles ehitada ühe tootjavastutusorganisatsiooni ning nõustanud tootjavastutus- ja pakendiorganisatsioone.

Meie büroo advokaadid osutavad õigusabi konkurentsiõiguse vallas. Oleme nõustanud ja esindanud kliente konkurentsiolukorra analüüsi, keelatud kokkulepete, turgu valitseva seisundi ning kõlvatu konkurentsi osutamisega seotud küsimustes.

Nõustame riigihangete korraldajaid hanketeadete ja muude hankedokumentide ettevalmistamisel ning erinevat liiki hankemenetluste läbiviimisel. Osutame hangetel osalejatele õigusabi hankedokumentide õiguslikul analüüsimisel, valmistame ette riigihangete vaidlustusi, esindame kliente riigihangete vaidlustuskomisjonis ja vajadusel edasises halduskohtumenetluses.

Perekonnaõiguse valdkonnas oleme spetsialiseerunud eelkõige ühisvara jagamise, põlvnemise tuvastamise ning lastesse puutuvate vaidluste lahendamisele. Meil on siseriiklike vaidluste kõrval ka suur kogemus riigi piire ületavate vaidluste lahendamisel, muuhulgas lapse vargusega seonduvates asjades.

Nõustame kliente ka pärimisega seonduvates küsimustes ning esindame neid pärandvara jagamisel tekkinud vaidlustes.